Algemene voorwaarden

1. Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de diensten die worden aangeboden door KunstKoning op of via kunstkoning.nl en kunstkoning.com.
2. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
3. Als de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij automatisch van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de vervallen bepaling in acht worden genomen.
5. KunstKoning heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen worden gemeld op de website en worden als effectief beschouwd 5 dagen nadat ze op de website zijn gemeld.
2. Definities
a. KunstKoning: eigenaar en exploitant van de website
b. Website: de websites kunstkoning.nl en kunstkoning.com
c. Kunst: een creatieve uiting in de vorm van een tastbaar object
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen een verkoper en koper van kunst die gebruik maken van de website
e. Bezoeker: de persoon die de website bezoekt
f. Gebruiker: de persoon die, na registratie op de website, gebruik kan maken van alle op de website geboden diensten
g. Persoonsgegevens: de door een gebruiker van de website te verstrekken gegevens die tot zijn persoon herleidbaar zijn
h. Adverteerder: de gebruiker die adverteert op de website
i. Advertentie: een advertentie op de website waarin kunst wordt aangeboden of gevraagd
j. Verkoper: de adverteerder die kunst te koop aanbiedt
k. Koper: de bezoeker of gebruiker die kunst wil kopen of koopt
l. Agenda: een agenda op de website waarin door een gebruiker melding gemaakt kan worden van kunstgerelateerde evenementen (exposities, veilingen, etc.)
m. Nieuwsbrief: een door KunstKoning regelmatig te versturen e-mailbericht met nieuwsfeiten over KunstKoning

3. Registratie en gebruiksovereenkomst
1. Registratie op de website is alleen toegestaan voor personen ouder dan 18 jaar, die in staat zijn een wettelijk bindende overeenkomst te sluiten.
2. Door het registreren als gebruiker op de website, aanvaardt de gebruiker deze voorwaarden en komt er tussen KunstKoning en de gebruiker een gebruiksovereenkomst tot stand. Deze gebruiksovereenkomst geeft de gebruiker het recht alle op de website aangeboden diensten te gebruiken, en geeft KunstKoning het recht de geregistreerde informatie te gebruiken en op te slaan.
3. Indien een bezoeker van de website ervoor kiest zich niet te registreren als gebruiker, kan er slechts van bepaalde diensten gebruik gemaakt worden. Een bezoeker kan zich jegens KunstKoning niet beroepen op enige overeenkomst met KunstKoning en KunstKoning is jegens bezoekers niet gehouden enige verplichting na te komen.
4. Een gebruiksovereenkomst is niet overdraagbaar aan derden.
5. KunstKoning heeft het recht om zonder opgaaf van reden een registratie door een bezoeker te weigeren en daarmee de toegang tot de op de website aangeboden diensten te blokkeren.
6. KunstKoning heeft eveneens zonder opgaaf van reden het recht om een eenmaal geregistreerde gebruiker uit haar bestanden te verwijderen, de verdere toegang tot de op de website aangeboden diensten te blokkeren en/of door de gebruiker geplaatste informatie te verwijderen. Daarvan zal in ieder geval sprake zijn indien KunstKoning constateert dat de gebruiker onjuiste gegevens heeft verstrekt of geregistreerd, in strijd handelt met enige wettelijke bepaling, de openbare orde of goede zeden, in strijd met onderhavige algemene voorwaarden of gebruiksovereenkomst, danwel indien de gebruiker problemen veroorzaakt en/of niet handelt in overeenstemming met het beleid van KunstKoning.
7. Een eventuele blokkering van toegang en/of verwijdering van gegevens laat onverlet het recht van KunstKoning om rechtsmaatregelen te treffen en/of schadevergoeding te vorderen.
4. Persoonsgegevens
1. Geregistreerde gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die zij op de website hebben geregistreerd en/of verstrekken aan andere gebruikers van de website. KunstKoning kan jegens andere gebruikers niet garanderen dat de door een gebruiker geregistreerde en/of verstrekte informatie juist is.
2. KunstKoning zal de door een gebruiker geregistreerde en/of verstrekte persoonsgegevens enkel gebruiken ten behoeve van de registratie van de gebruikers van haar website en zal de persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe op grond van enige wettelijke bepaling of voorschrift gehouden is.
3. Na registratie als gebruiker op de website krijgt de gebruiker een wachtwoord toegekend, waarmee op de website kan worden ingelogd en waarmee gebruiker zijn persoonsgegevens kan beheren en/of wijzigen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor dat derden niet in het bezit komen van het wachtwoord. Het wachtwoord kan door de gebruiker worden gewijzigd. KunstKoning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat derden in het bezit zijn gekomen van het wachtwoord van gebruiker.
5. Aangeboden diensten
1. KunstKoning biedt een platform waarop verkopers en kopers van kunst elkaar kunnen treffen. Gebruikers kunnen op de website advertenties plaatsen om kunst aan te bieden of te zoeken. KunstKoning is uitdrukkelijk geen veilingplaats.
2. KunstKoning is geen partij bij welke transactie dan ook die via de website tot stand komt. Eventuele problemen tussen bezoekers en/of gebruikers dienen door deze partijen zelf te worden opgelost.
3. Omdat KunstKoning geen partij is bij transacties die via de website tot stand komen, is het de volledige verantwoording van verkoper om de juiste informatie te verstrekken over de aangeboden kunst en is het de volledige verantwoording van koper om de verstrekte informatie te verifiëren. KunstKoning is niet aansprakelijk voor eventuele door de verkoper verstrekte onjuiste informatie en/of andere problemen die zich bij een transactie via de website kunnen voordoen. KunstKoning oefent geen controle uit op de juistheid en/of volledigheid van de door een gebruiker geregistreerde en/of via advertenties verstrekte informatie.
4. Door acceptatie van deze voorwaarden vrijwaart de gebruiker KunstKoning voor alle mogelijke onjuiste informatie die op of via de website wordt gemeld en voor alle schade die mogelijk ontstaat als gevolg van een transactie die via de website tot stand komt.
6. Adverteren
1. Op de website kunnen door gebruikers advertenties worden geplaatst waarin kunst wordt aangeboden of gezocht. Het is niet toegestaan advertenties te gebruiken als communicatiemiddel, om diensten aan te bieden of adverteerders aan te prijzen. De verschillende advertentiemogelijkheden en bijbehorende prijzen staan vermeld op de website.
2. Advertenties waarin kunst wordt aangeboden dienen in ieder geval, zo nauwkeurig mogelijk, te vermelden: kunstenaar, afmetingen, kleuren en prijs. Tevens moet de adverteerder aangeven in welke rubriek de kunst geplaatst moet worden. Advertenties waarin kunst wordt gezocht dienen evenzo zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke kunst wordt gezocht.
3. De adverteerder staat er voor in, dat de door hem te koop aangeboden kunst origineel is en dat er geen tweede exemplaar van is, tenzij het gesigneerde of genummerde originelen betreft. Indien er sprake is van een replica, dient de adverteerder dat te melden in de advertentie. Ook dient de adverteerder eventuele beschadigingen en/of andere gebreken te vermelden.
4. Het is voor een adverteerder steeds mogelijk een geplaatste advertentie te wijzigen of te verwijderen.
5. De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie en/of de in de advertentie aangeboden kunst geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectueel eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, discriminerend onjuist of misleidend zijn en geen reclame-uitingen of verwijzingen naar andere websites bevat.
6. Door het plaatsen van een advertentie waarin kunst wordt aangeboden, verklaart de gebruiker eigenaar te zijn van de kunst en de bedoeling en bevoegdheid te hebben de kunst te verkopen. De adverteerder doet, door het plaatsen van een advertentie, een aanbod in de zin van de wet.
7. Door het reageren op een aanbod, verklaart de koper de bedoeling en bevoegdheid te hebben en in staat te zijn de kunst te kopen. Door de acceptatie van het aanbod van de verkoper, komt er tussen de verkoper en koper een overeenkomst in de zin van de wet tot stand. Indien een bezoeker of gebruiker vragen heeft over aangeboden kunst, dienen die vragen te worden gesteld aan de verkoper, voordat de koop wordt gesloten.
8. Een advertentie dient door de adverteerder van de website te worden verwijderd indien de adverteerder de kunst niet langer wil verkopen, niet langer de kunst zoekt of indien er een overeenkomst met een koper of verkoper tot stand is gekomen.
9. KunstKoning heeft het recht een advertentie redactioneel zodanig te bewerken, dat deze voldoet aan de daaraan door KunstKoning gestelde (redactionele) eisen, en heeft tevens het recht de advertenties naar eigen inzicht zichtbaar en doorzoekbaar te maken en deze in een andere rubriek te plaatsen.
10. KunstKoning heeft het recht de in advertenties opgenomen informatie, inclusief eventuele afbeeldingen te plaatsen op haar website en te gebruiken voor promotiedoeleinden van de website.
11. KunstKoning heeft het recht zonder opgaaf van redenen advertenties te weigeren of op ieder moment te verwijderen van de website, zoals bijvoorbeeld advertenties voor objecten die, naar het oordeel van KunstKoning, niet duidelijk zijn, niet in overeenstemming zijn met het beleid van KunstKoning en/of de reputatie van KunstKoning kunnen schaden en advertenties waarvan de inhoud, naar het oordeel van KunstKoning, inbreuk maakt op rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten) of anderszins als onrechtmatig jegens derden hebben te gelden.
12. KunstKoning is niet aansprakelijk voor enige schade die de adverteerder lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van toegang tot de website, als gevolg van (technische) storingen, en/of enige tekortkoming van KunstKoning in de uitvoering van de gebruiksovereenkomst.
7. Betaling
1. Voor het plaatsen van een advertentie gelden de prijzen zoals vermeld op de website. Een advertentie wordt niet eerder geplaatst op de website, dan nadat de betaalprocedure zoals vermeld op de website volledig is doorlopen en KunstKoning het verschuldigde bedrag heeft ontvangen.
2. De adverteerder ontvangt na betaling van het verschuldigde bedrag per e-mail een factuur van KunstKoning.
3. Indien zich problemen voordoen bij de betaling en KunstKoning is genoodzaakt incassomaatregelen te treffen, dan worden alle daaraan verbonden kosten op de adverteerder verhaald. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 3 werkdagen na ontvangst van de factuur, is de adverteerder van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag tot aan de dag der algehele voldoening over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd.
4. Ingeval van niet-nakoming van de betalingsverplichtingen door de adverteerder is KunstKoning bevoegd de gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het moment waarop de adverteerder zijn (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
8. Kosten
1. De adverteerder is aan KunstKoning buiten de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en de gebruiksovereenkomst, tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die KunstKoning moet maken teneinde de nakoming, ontbinding of schadevergoeding ingevolge de gebruiksovereenkomst al dan niet in rechte van de adverteerder te vorderen.
2. Buitengerechtelijke kosten zijn door de adverteerder verschuldigd in ieder geval waarin KunstKoning zich terzake van rechtsbijstand, waaronder invordering van aan KunstKoning toekomende bedragen, van de hulp van een derde heeft verzekerd.
3. Onverminderd eventuele verdere rechten van KunstKoning bedragen de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.
9. Aansprakelijkheid
1. KunstKoning is niet aansprakelijk voor schade die bezoekers of gebruikers van de website lijden als gevolg van het gebruik van de website en/of via de website gesloten transacties.
2. De website en daarop geboden diensten worden door KunstKoning aangeboden ‘as is’. KunstKoning biedt enkel een platform om kunst aan te bieden, te zoeken en/of te kopen. KunstKoning is niet aansprakelijk voor gedragingen van bezoekers, gebruikers of adverteerders op de website noch voor de door hen verstrekte informatie.
3. De informatie die door KunstKoning op de website is geplaatst, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. KunstKoning is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden, noch voor de daardoor eventueel ontstane schade.
4. Bezoekers en gebruikers vrijwaren KunstKoning voor alle schade, waaronder gevolg-/bedrijfsschade, indirecte schade, gemiste besparingen en winst-/omzetderving, in welke zin dan ook, of op welke wijze dan ook door het gebruik van de website veroorzaakt, of door de (tijdelijke) onmogelijkheid de website te gebruiken en/of advertenties te plaatsen, tenzij er aan de zijde van KunstKoning sprake is van opzet of grove schuld.
5. Voor zover KunstKoning wordt aangesproken door derden vanwege de door een gebruiker op de website geplaatste advertentie en/of de daarin vervatte informatie of afbeelding, vergoedt de gebruiker KunstKoning volledig alle kosten van juridische en overige bijstand, die KunstKoning moet maken terzake van deze schadeaanspraken, zoals verweer voeren, onderhandelen, e.d.. Deze kosten bedragen minstens 15% van het geclaimde schadebedrag, onverminderd het recht van KunstKoning de werkelijk door KunstKoning gemaakte kosten van rechtsbijstand op de gebruiker te verhalen.
6. In alle gevallen waarin de gebruiker uit hoofde van dit artikel gehouden is KunstKoning schadeloos te stellen, is hij eveneens gehouden op eerste verzoek van KunstKoning gehoor te geven aan haar oproep KunstKoning in een gerechtelijke procedure te vrijwaren.
7. De aansprakelijkheid van KunstKoning op grond van enige gebruiksovereenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat de adverteerder heeft betaald of had moeten betalen terzake de advertentie(s).
10. Beveiliging
1. KunstKoning spant zich naar redelijkheid in haar systeem te beveiligen tegen verlies en/of vormen van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de huidige stand van de techniek.
2. Kustkoning is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

11. Intellectuele eigendomsrechten
1. Het is adverteerders niet toegestaan in advertenties beschermde namen of logo’s van bedrijven en/of kunstenaars te vermelden, anders dan de naam van de kunstenaar die het aangeboden of gezochte object heeft vervaardigd.
2. Indien KunstKoning door een derde wordt aangesproken terzake van inbreuk op hun rechten vanwege namen, teksten of afbeeldingen die voorkomen in een door een adverteerder op de website geplaatste advertentie, en KunstKoning kan er van uit gaan dat deze aanspraak terecht is, wordt de bewuste advertentie direct van de website verwijderd.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle door deze voorwaarden beheerste gebruiksovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de gedaagde.
2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit de met KunstKoning gesloten overeenkomsten worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Breda.